Východoslovenská investičná agentúra
Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice I, Slowakei
Tel.: +421 905 514 742, +421 55 62 50 102 · E-mail: info@agenturavia.sk
Alle Informationen unter: www.agenturavia.sk

„VIA FORUM“ je označenie národných a medzinárodných aktivít organizovaných Východoslovenskou investičnou agentúrou (VIA) zameraných na pomoc rozvoju regiónu Východného Slovenska v celom spektre aktivít s dôrazom na jeho aktuálnu prezentáciu potenciálnym investorom.

VIA FORUM 2016“ je prvou z uvedených aktivít, nesúcou podtitul „Slovensko-nemecké regionálne podnikateľské fórum InteReCo2016“. Popri Východoslovenskej investičnej agentúre je podujatie pripravované v spolupráci s úradom honorárneho konzula SRN na Slovensku, honorárnymi konzulmi SR v Nemecku, Slovensko-nemeckou obchodnou komorou, s podporou Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Veľvyslanectva SR v Berlíne, Veľvyslanectva SRN v Bratislave, samosprávnych orgánov Košického a Prešovského regiónu a ďalšími partnermi zo Slovenska a Spolkovej republiky Nemecko.

Nad podujatím prevzal záštitu predseda Vlády Slovenskej republiky
J.E. pán Robert Fico.

Hlavným cieľom plánovaného podujatia je zviditeľniť región Východného Slovenska ako miesta kde sa oplatí investovať, podnikať a pracovať.

Das „VIA FORUM 2016“ stellt die erste der genannten Aktivitäten dar, die den Untertitel „Slowakisch-deutsches regionales Unternehmerforum InteReCo2016“ trägt. Neben der Ostslowakischen Investitionsagentur wird die eranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Amt des onorarkonsuls der Bundesrepublik Deutschland in der lowakei, den Honorarkonsuln der Slowakischen Republik in Deutschland, der Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer, und mit Unterstützung des irtschaftsministeriums der SR, des Ministeriums für Auswärtige und europäische Angelegenheiten der SR, des Botschafters der SR in Berlin, des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Bratislava, der Selbstverwaltungsorgane der Regionen Košice und Prešov
und anderer Partner aus der Slowakei und der Bundesrepublik
Deutschland vorbereitet.

Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung „InteReCo2016“
übernimmt S.E. Herr Robert F i c o, Ministerpräsident der Slowakischen Republik.

Hauptziel der geplanten Veranstaltung ist es, die Region Ostslowakei als eine Gegend zu präsentieren, in der es sich zu investieren lohnt und die für Unternehmer wie für Arbeitnehmer gleichermaßen attraktiv ist und zahlreiche Entwicklungschancen bietet.

© www.agenturavia.sk