Dotácia na preklad do nemeckého jazyka

Literárne informačné centrum vyhlasuje výzvu na získanie dotácie na preklad ukážky slovenskej pôvodnej literatúry do nemeckého jazyka.

Základné informácie v slovenskom jazyku (informácie v nemeckom jazyku nájdete nižšie – Informationen in deutscher Sprache finden Sie weiter unten):

Grant na preklad ukážky z diela pôvodnej slovenskej literatúry do nemeckého jazyka umožňuje profesionálnym prekladateľom umeleckej literatúry do nemeckého jazyka uchádzať sa o finančnú dotáciu bez viazanosti na zmluvu s vydavateľstvom. Dotácia pokryje honorár za preklad časti diela, ktoré majú záujem prekladať celé, a získať tak materiál v nemeckom jazyku, ktorý môžu využiť pri rokovaní s budúcimi vydavateľmi.

Dotácia vo výške 18 eur za normostranu sa viaže na 15 – 25 normostrán (normostrana je 1800 znakov) ukážky v nemeckej verzii.

Prekladateľ, ktorý získa dotáciu na ukážku, má automaticky nárok na prekladateľskú rezidenciu SCUP v Bratislave.

Termíny/ Termine:

Uzávierka posielania žiadostí / Deadline: 30. 9. 2019

Vyhlásenie podporených uchádzačov/ Bekanntmachung der geförderten Antragsteller: 10. 10. 2019

Predloženie prekladu / Übermittlung der Übersetzung: 30. 11. 2019

Kontakt:

Literárne informačné centrum, Námestie SNP 12, 81102 Bratislava, Slovenská republika

katarina.balcarova@litcentrum.sk

 www.litcentrum.sk

Grundelegende Informationen:

Die Förderung eines Probeauszugs slowakischer Originalliteratur ins Deutsche ermöglicht professionellen Übersetzerinnen und Übersetzern literarischer Werke ins Deutsche die Bewerbung um eine finanzielle Dotation ohne die Vorbedingung eines Vertrags mit einem Verlag. Die Förderung deckt das Honorar für die Übersetzung des Teils eines Werks ab, dessen vollständige Übersetzung vom Förderungswerber in Aussicht genommen ist. Zweck ist die Erstellung einer Textprobe in deutscher Sprache, um die Verhandlungen mit einem künftigen Verlag zu erleichtern.

Die Förderung in Höhe von 18.- Euro pro Normseite wird für 15-25 Normseiten (eine Normseite sind 1.800 Zeichen) eines Probeauszugs in deutscher Sprache gewährt.